screen-shot-2016-11-06-at-16-10-58

Hoy ha salido publicado en el blog de CaixaBank  una entrevista a raíz del proyecto que tenemos con CaixaBank sobre cognitive computing en su blog.

Vivim en un mar de dades. Per fer-se una idea de la magnitud, només cal prestar atenció a l’estudi elaborat per l’escola de negocis OBS Business School sobre Big Data el 2015 (dades del 2014): en un minut es generen 4,1 milions de cerques a Google, s’escriuen 347.000 tuits i 3,3 milions d’actualitzacions a Facebook, es pugen més de 100 hores de vídeo a YouTube i s’escolten 32.000 hores de música en streaming. En total, en un minut es transfereixen més de 1.570 terabytes d’informació.

Davant d’aquesta marea de “dades”, què en podem fer? Aquest és l’interrogant que es plantegen molts experts i que ha portat a la creació de diferents projectes, com el Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS). Un dels aspectes de la seva recerca és l’aplicació de la computació cognitiva a la innovació financera, un projecte que du a terme juntament amb CaixaBank per estudiar noves eines que permetin millorar el servei i optimitzar l’eficiència corporativa.

Però, què és la computació cognitiva i quines aplicacions pot suposar per a la banca? Jordi Torres, expert en supercomputació per a intel·ligència artificial del BSC-CNS, té les respostes.

Comencem per la pregunta bàsica: en què consisteix la computació cognitiva?

La computació cognitiva és una manera d’extreure coneixement de grans quantitats de dades. Una de les seves característiques principals és que aquest coneixement es pot obtenir a partir de l’anàlisi d’informació procedent de múltiples fonts de dades: dades de les bases de dades corporatives, dades en temps real procedents de sensors, de textos en qualsevol format, de vídeos, d’enregistraments de veu, de les xarxes socials, etc. I una altra de les seves característiques és que l’anàlisi d’aquestes fonts ens dóna no només un coneixement de la realitat, sinó també una gran capacitat de predicció.

La clau, doncs, està en l’extracció de les dades.

Un dels elements que distingeixen la computació cognitiva —que és una forma d’intel·ligència artificial— d’altres formes d’analitzar grans quantitats de dades és que és la computació mateixa la que extreu coneixement a partir de les dades. Ja no és el programador qui diu a la computadora què i com ha de cercar en el mar de dades a què té accés, sinó que són les màquines les que, convenientment programades amb avançats algoritmes d’aprenentatge automàtic, distingeixen quines dades són rellevants per extreure, per exemple, models complexos de patrons de comportament que permeten predir comportaments futurs.

I què cal per fer funcionar aquesta tecnologia?

Per entendre’ns, podríem dir que la computació cognitiva se sustenta en tres pilars: les dades, d’origen múltiple i en grans quantitats; la supercomputació, és a dir, maquinari i programació que permeti analitzar ràpidament aquestes dades, i algoritmes d’intel·ligència artificial, que dotin les màquines de la capacitat d’extreure’n coneixement.

Què pot aportar aquesta computació a la innovació financera?

El sector financer es caracteritza per generar un gran volum d’operacions cada dia. A més, les dades que generen són de múltiples tipus i, al seu torn, també cal que es puguin contrastar amb altres dades procedents d’altres fonts.

Ens en pot posar algun exemple?

La computació cognitiva pot ser molt útil, tant per proveir la velocitat de processament que es requereix per a l’operativa diària, sovint en temps real, com per exemple, per detectar i controlar el frau. També, igual que en altres tipus de negocis, dóna als gestors l’oportunitat de conèixer molt millor els seus clients i de poder-los aportar solucions personalitzades, segons els seus interessos.

A què es dedica el Barcelona Supercomputing Center?

Som el centre líder de la supercomputació a Espanya —el centre nacional de supercomputació— i un dels centres de supercomputació més complets que existeixen en l’àmbit internacional. La nostra especialitat és la computació d’altes prestacions: investiguem en maquinari i programació d’altes prestacions i també la manera d’utilitzar aquesta computació de frontera per fer front als reptes de la ciència, l’enginyeria i les empreses.

És un projecte d’una gran envergadura.

Al nostre centre treballen més de quatre-cents investigadors, una bona part dels quals utilitza la supercomputació per aplicar-la en les més diverses disciplines científiques, a l’enginyeria i en altres camps que puguin ser d’utilitat per a les empreses. La resta investiga la manera de millorar el maquinari i el programari per adequar-los a les noves tendències tecnològiques i a les necessitats dels usuaris. A més, disposem d’infraestructures de supercomputació —la més coneguda és el nostre superordinador MareNostrum—, que estan al servei de la comunitat científica internacional i dels projectes que desenvolupem al Barcelona Supercomputing Center.

Tornant a la computació cognitiva, en aquests moments esteu treballant en l’aplicació d’aquesta tecnologia en l’àmbit financer arran del conveni de col·laboració amb CaixaBank. Per què s’ha escollit CaixaBank com a entitat financera per dur a terme aquest projecte?

CaixaBank és una entitat puntera en un sector que es troba en fase de transformació i al qual la recerca i la innovació poden oferir múltiples oportunitats. Com a companyia líder, CaixaBank n’és conscient i aposta per aplicar el potencial de les noves tecnologies al negoci, cosa que el converteix, segons el nostre parer, en un soci ideal per a la recerca en computació cognitiva aplicada. El conveni que hem signat ens permet obrir una nova recerca de cas pràctic d’optimització de solucions de sistemes cognitius complexos en plataformes d’alt rendiment.

Quin és l’objectiu principal d’aquest acord de recerca?

L’objectiu que ens hem marcat és promoure conjuntament el desenvolupament de sistemes avançats de deep learning – aprenentatge profund- amb aplicació als serveis bancaris. Concretament, estudiem innovacions que poden facilitar el servei als clients i millorar l’eficiència operativa. A més, utilitzem la supercomputació per analitzar i avaluar l’evolució tecnològica i els escenaris de futur que obre aquesta evolució en el panorama dels serveis financers.

Vivimos en un mar de datos. Para hacerse una idea de la magnitud, solo hay que prestar atención al estudio elaborado por la escuela de negocios OBS Business School sobre Big Data en 2015 (datos del 2014): en un minuto se generan 4,1 millones de búsquedas en Google, se escriben 347.000 tweets y 3,3 millones de actualizaciones en Facebook, se suben más de 100 horas de vídeo en YouTube y se escuchan 32.000 horas de música en streaming. En total, en un minuto se transfieren más de 1.570 terabytes de información.

Ante esta marea de “datos”, ¿qué podemos hacer con ellos? Este es el interrogante que se plantean muchos expertos y que ha llevado a la creación de diferentes proyectos como el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Una vertiente de su investigación es la aplicación de la computación cognitiva a la innovación financiera, un proyecto llevado a cabo junto con CaixaBank para estudiar nuevas herramientas que permitan mejorar el servicio y optimizar la eficiencia corporativa.

Pero, ¿qué es la computación cognitiva y qué aplicaciones puede suponer para la banca? Jordi Torres, experto en supercomputación para inteligencia artificial del BSC-CNS, tiene las respuestas.

Empecemos por la pregunta básica: ¿en qué consiste la computación cognitiva?

La computación cognitiva es una manera de extraer conocimiento de grandes cantidades de datos. Una de sus principales características es que este conocimiento se puede obtener a partir del análisis de información procedente de múltiples fuentes de datos: datos de las bases de datos corporativas, datos en tiempo real procedentes de sensores, de textos en cualquier formato, de vídeos, de grabaciones de voz, de las redes sociales, etc. Y otra de sus características es que el análisis de estas fuentes nos da no solamente un conocimiento de la realidad, sino también una gran capacidad de predicción.

La clave, entonces, está en la extracción de los datos.

Uno de los elementos que distinguen la computación cognitiva —que es una forma de inteligencia artificial— de otras formas de analizar grandes cantidades de datos es que es la propia computación la que extrae conocimiento a partir de los datos. Ya no es el programador el que le dice a la computadora qué y cómo tiene que buscar en el mar de datos al que tiene acceso, sino que son las máquinas las que, convenientemente programadas con avanzados algoritmos de aprendizaje automático, distinguen qué datos son relevantes para extraer, por ejemplo, complejos modelos de patrones de comportamiento que permiten predecir comportamientos futuros.

¿Y qué es necesario para hacer funcionar esta tecnología?

Para entendernos, podríamos decir que la computación cognitiva se sustenta en tres pilares: los datos, de origen múltiple y en grandes cantidades; la supercomputación, es decir, hardware y programación que permita analizar rápidamente estos datos, y algoritmos de inteligencia artificial, que doten a las máquinas de la capacidad de extraer conocimiento de ellos.

¿Qué puede aportar esta computación a la innovación financiera?

El sector financiero se caracteriza por generar un gran volumen de operaciones a diario. Además, los datos que generan son de múltiples tipos y a su vez también requieren poder contrastarse con otros datos procedentes de otras fuentes.

¿Nos puede poner algún ejemplo?

La computación cognitiva puede ser muy útil, tanto para proveer la velocidad de procesamiento que se requiere para la operativa diaria, a menudo en tiempo real, como, por ejemplo para detectar y controlar el fraude. También, como en otros tipos de negocio, brinda la oportunidad a los gestores de tener un conocimiento mucho mejor de sus clientes y poderles aportar soluciones personalizadas, según sus intereses.

¿A qué se dedica el Barcelona Supercomputing Center?

Somos el centro líder de la supercomputación en España —el centro nacional de supercomputación— y uno de los centros de supercomputación más completos que existen en el ámbito internacional. Nuestra especialidad es la computación de altas prestaciones: investigamos en hardware y programación de altas prestaciones y también en cómo utilizar esta computación de frontera para hacer frente a los retos de la ciencia, la ingeniería y las empresas.

Es un proyecto de una gran envergadura.

En nuestro centro trabajan más de cuatrocientos investigadores. Una buena parte de ellos utilizan la supercomputación para aplicarla a las más diversas disciplinas científicas, a la ingeniería y a otros campos que puedan ser de utilidad para las empresas. El resto investigan cómo mejorar el hardware y el software para hacerlo más acorde a las nuevas tendencias tecnológicas y a las necesidades de los usuarios. Además, disponemos de infraestructuras de supercomputación —la más conocida es nuestro superordenador MareNostrum—, que están al servicio de la comunidad científica internacional y de los proyectos que desarrollamos en el propio Barcelona Supercomputing Center.

Volviendo a la computación cognitiva, en estos momentos estáis trabajando en la aplicación de esta tecnología en el ámbito financiero a raíz del convenio de colaboración con CaixaBank. ¿Por qué escoger a CaixaBank como entidad financiera para llevar a cabo este proyecto?

CaixaBank es una entidad puntera en un sector que está en fase de transformación y al que la investigación y la innovación pueden ofrecer múltiples oportunidades. Como compañía líder, CaixaBank es consciente de ello y apuesta por aplicar el potencial de las nuevas tecnologías en el negocio, lo que le convierte, a nuestros ojos, en un socio ideal para la investigación en computación cognitiva aplicada. El convenio que hemos firmado nos permite abrir una nueva investigación de caso práctico de optimización de soluciones de sistemas cognitivos complejos en plataformas de alto rendimiento.

¿Cuál es el principal objetivo de este acuerdo de investigación?

El objetivo que nos hemos marcado es promover conjuntamente el desarrollo de sistemas avanzados de deep learning -aprendizaje profundo- con aplicación a los servicios bancarios. Concretamente, estudiamos innovaciones que pueden facilitar el servicio a los clientes y mejorar la eficiencia operativa. Además de ello, utilizamos la supercomputación para analizar y evaluar la evolución tecnológica y los escenarios de futuro que abre esta evolución en el panorama de los servicios financieros.